அம்மான்னா சும்மாவா?

Saturday, May 12, 2007

அன்னையர் தினம்
அகில உலகத்தையும் வாழவைக்கும் அன்னையே

வாழ்த்த வயதில்லை

தகுதியும் இல்லை

உங்களை வணங்கும் ஒரு சிற்றிலை.

1 Comments:

  • அம்மாவுக்கு இந்த அடிமையின் வாழ்த்துக்களையும் சொல்லிவிடவும்.

    By at 5/26/2007 5:31 AM  

Post a Comment

<< Home


 

http://www.techsys.co.za http://www.target.co.za http://www.unearth.co.za