அம்மான்னா சும்மாவா?

Sunday, May 10, 2009

அன்னையர் தினம்


அகில உலகத்தையும் வாழவைக்கும் அன்னையே

ஈழத்தாயே

வாழ்த்த வயதில்லை

தகுதியும் இல்லை

உங்களை வணங்கும் ஒரு சிற்றிலை.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home


 

http://www.techsys.co.za http://www.target.co.za http://www.unearth.co.za