அம்மான்னா சும்மாவா?

Sunday, June 11, 2006

வணக்கம்

இது என் முதல் பதிவு.

எதை பற்றி எழுதப்போகிறேன்?

பிடித்த விஷயங்களை (முக்கியமாக அரசியல்) பற்றி எழுத ஆசை.

அன்புடன்
இலைக்காரன்

2 Comments:

  • Testing

    By at 6/12/2006 12:18 AM  

  • வாங்கோ! எழுதுங்கோ!
    இலையைப் பற்றி எழுதினால்;சூரியன் இல்லாமலா!!!
    யோகன் பாரிஸ்

    By at 6/21/2006 1:45 AM  

Post a Comment

<< Home


 

http://www.techsys.co.za http://www.target.co.za http://www.unearth.co.za